ALLMÄNNA VILLKOR FÖR TJÄNSTEN SPARKS

Sparks publiceras av:

Aller Media AB

Organisationsnr: 556002-8325

Box 27712

115 91 Stockholm

1. Allmänt

1.1. När du (”Användaren”) skapar ett konto (”Konto”) på Sparks via www.allersparks.com eller i mobilapplikationen Sparks (”Appen”) (gemensamt ”Tjänsten”), ingår du ett avtal med Aller Media AB (”Aller”) på de villkor som följer nedan (”Användaravtalet”). Användaravtalet reglerar Allers tillhandahållande av Tjänsten för kampanjdeltagande samt eventuella därtill hörande tilläggstjänster. Ett bindande Användaravtal anses ingånget när Användaren skapar ett konto på Tjänsten. Du måste vara minst 18 år för att skapa ett Konto. Ersättning och utbetalning sköts via Frilans Finans Sverige AB (”Betalpartner”) som Användaren ingår separat avtal med. För att få delta i kampanjer krävs att Användaren erhållit anställning hos Betalpartnern, i enlighet med Betalpartnerns särskilda villkor härom.

2. Tjänsten

2.1. Sparks består av de tjänster, system och information som från tid till annan finns tillgängliga i Appen och som ger Användaren möjlighet att ansöka till kampanjer, delta i kampanjer och ta del av information som görs tillgänglig via Tjänsten.

2.2. Skapa konto

För att använda Tjänsten, behöver Användaren registrera ett konto i Appen. Användaren måste följa de instruktioner som ges under registreringsförfarandet och uppge korrekt information. Utan en korrekt registrering får Användaren inte använda Tjänsten. Användaren får endast registrera ett användarkonto. Användaren skall se till att ingen annan använder dennes registrering.

2.3. Aller åtar sig att, i enlighet med Användaravtalet och på det sätt som från tid till annan beskrivs på www.allersparks.se och/eller i Appen, ge Användaren tillgång till Tjänsten. Aller förbehåller sig dock rätten att utan förvarning ändra, lägga till eller ta bort funktioner och/eller innehåll i Tjänsten. Vid stora förändringar i Tjänstens innehåll kommer Användaren att informeras därom via Tjänsten eller via e-post. Om Användaren motsätter sig sådana större förändringar, har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet genom att avsluta sitt Konto. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Det står även Aller fritt att välja vilka plattformar och enheter som Tjänsten ska erbjudas på.

2.4. Aller arbetar för att säkerställa att Tjänsten är tillgänglig över Internet dygnet runt. Aller förbehåller sig dock rätten att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Aller finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, vilket kan leda till att Tjänsten periodvis är begränsad. Aller ska, om möjligt, informera Användaren om längre planerade avbrott i Tjänsten. Användaren är dock införstådd med att hela eller delar av Tjänsten kan komma att stängas ned med omedelbar verkan för det fall Aller bedömer det vara nödvändigt av t.ex. säkerhetsskäl.

2.5. Tjänsten skyddas med hjälp av på marknaden vanligt förekommande säkerhetsprogram mot virus och andra typer av intrång. Aller tar dock inte ansvar för eventuella säkerhetsbrister eller konsekvenser som användande av Tjänsten kan innebära. Användaren är införstådd med att all användning av Tjänsten sker på Användarens egen risk. Aller lämnar ingen garanti avseende Tjänstens innehåll och tar inte heller ansvar för att Tjänsten ska vara felfri.

3. Så fungerar Tjänsten

3.1. För att kunna utnyttja Tjänsten måste Användaren ha en fungerande internetanslutning samt tillgång till en enhet med antingen iOS eller Android-operativsystem. Som Användare ansvarar du för eventuella kostnader för tillgång till Internet och det är Användarens ansvar att själv ta reda på aktuella datatrafikpriser.

3.2. För att ansöka till kampanjer behöver Användaren ange personuppgifter såsom personnummer och adressuppgifter. Aller bestämmer vem som accepteras till att medverka i kampanjer och Användaren accepterar att utföra vad som förväntas, vilket beskrivs i kampanjbeskrivningen. Ersättning för kampanjdeltagande specificeras i kampanjbeskrivning och skiljer sig åt mellan användare beroende av ett flertal faktorer såsom exempelvis antal följare som användaren har på Instagram samt kampanjens omfattning.

3.3. Utbetalning av den ersättning som utgår för Användarens medverkan i kampanjer sker i efterskott i enlighet med villkoren i det avtal som Användaren ingått med Betalpartnern. Ersättningen uttrycks som bruttoersättning, där Användaren är ytterst ansvarig för att säkerställa att korrekt skatt betalas.

3.4. Användaren ansvarar för att se till att användaruppgifter som Namn, adress, personnummer i Appen är uppdaterade.

3.5. Användaren förbinder sig att i deklarera, redovisa samt betala skatt för eventuella produkter eller tjänster som erhålls genom användande av och/eller kampanjer förmedlade via Tjänsten.

4. Användarens användning av Tjänsten

4.1. Aller arbetar kontinuerligt med att förbättra och underhålla Tjänsten och Användaren rekommenderas därför att alltid använda den senast uppdaterade versionen av Appen.

4.2. Användaren förbinder sig att endast använda Tjänsten och/eller dess innehåll i enlighet med detta Användaravtal och eventuell kampanjspecifika instruktioner. Användaren äger inte rätt att använda Tjänsten på sätt som kan överbelasta, störa, skada, inaktivera eller försämra Tjänsten eller använda Tjänsten på något sätt som kan leda till överföring, distribution eller uppladdning av material som Användaren inte har upphovsrätt till.

4.3. Användaren får inte använda Tjänsten och/eller dess innehåll på annat sätt än vad den är avsedd för. Användaren får exempelvis inte försöka skriva ut, kopiera, reproducera, mångfaldiga, framställa exemplar av, sälja, återförsälja, offentliggöra eller exploatera Tjänsten och/eller dess innehåll. Användaren får inte heller försöka bereda sig tillgång till sådana delar av Tjänsten som Användaren inte som utgångspunkt har tillgång till eller som inte är en självklar del av Tjänsten, inklusive underliggande databaser eller liknande. Användaren har inte heller rätt att kringgå tekniska mekanismer som är till för att skydda Tjänsten mot intrång, inklusive kopiering, reproduktion eller distribution, eller använda Tjänsten i strid med gällande rätt.

4.4. Tjänsten skyddas av användarnamn och lösenord. Användaren är skyldig att skapa och använda ett säkert lösenord och ansvara för att de förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Användaren är fullt ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av Användarens användaridentitet och lösenord tills dess Användaren har begärt och Aller har spärrat den aktuella användaridentitetens åtkomst till Tjänsten. Användare ska omedelbart informera Aller vid misstanke om obehörigt utnyttjande av Användarens användarnamn och lösenord.

5. Uppsägning av Tjänsten och/eller Användaravtalet

5.1. Användaren kan alltid välja att avsluta sitt konto genom att kontakta Aller. Allers kontaktuppgifter framgår av punkten 11.

5.2. Aller har rätt att säga upp Användaravtalet till omedelbart upphörande och/eller omedelbart stänga av Användaren från hela eller delar av Tjänsten för det fall Användaren använder Tjänsten i strid med detta Användaravtal eller Allers instruktioner, uppenbarligen missbrukar Tjänsten eller annars använder Tjänsten på ett sätt som Aller bedömer riskerar att allvarligt störa dess verksamhet. Aller förbehåller sig också rätten att avlägsna material som strider mot Användaravtalet från Tjänsten.

6. Immateriella rättigheter

6.1. Allt material och därtill hörande immateriella rättigheter som sammanhänger med Tjänsten tillkommer Aller och/eller tredje part. Användaren har inte rätt att nyttja detta material på annat sätt än vad som framgår av Användaravtalet. Användaren har följaktligen enbart rätt att använda materialet i Tjänsten för att kunna genomföra kampanjer i enlighet med sådana närmre instruktioner som ges i samband med att Användaren ska medverka i en kampanj. Innehållet i Tjänsten får inte kopieras, säljas vidare, hyras ut eller på annat sätt göras tillgängligt för allmänheten av Användaren utan Aller och/eller tredje parts skriftliga tillstånd.

6.2. Samtliga immateriella rättigheter som uppkommer genom Användarens användning av Tjänsten tillkommer Aller. Aller har därmed rätt att – med beaktande av förekommande ideell rätt – utnyttja material som producerats genom detta Användaravtal, även i enskilda delar, med nyttjande av alla metoder som existerar nu och i framtiden i alla länder och under obegränsad tid. Aller har full och oinskränkt rätt att fritt förfoga över sådant material, inklusive rätten att publicera, kopiera, ändra, bearbeta, översätta, överlåta eller på annat sätt använda materialet.

6.3. Användaren bär ansvaret för att material som publiceras i samband med en kampanj inte strider mot gällande lagregler, etiska regler eller branschpraxis. Användaren ansvarar slutligt för att producerat material uppfyller de krav som ställs på sådant material enligt tillämpliga marknadsföringsrättsliga regler, inklusive men inte uteslutande krav på reklamidentifiering och sändarangivelse.

6.4. Användning av materialet i strid med detta Användaravtal är förbjuden och kan, för det fall användningen strider mot gällande rätt, komma att åtalas av Aller och/eller enskilda upphovsrättsinnehavare.

7. Ansvarsbegränsning

7.1. Aller ansvarar inte för direkt, indirekt eller annan följdskada på person eller egendom, ekonomisk förlust eller förlust av data som kan drabba Användaren eller tredje man på grund av Tjänsten eller Användarens användning av Tjänsten. Allers ansvar ska vara begränsat enligt ovanstående såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Allers ansvar under detta Användaravtal ska under alla omständigheter vara begränsat till ett belopp motsvarande Användarens senast erhållna ersättningsbelopp. Krav som överstiger detta belopp kan inte göras gällande mot Aller.

7.2. Användaren ska ersätta Aller för sådan skada som Aller lider till följd av att anspråk riktas mot Aller eller talan förs mot Aller på grund av Användarens användning av Tjänsten i strid med Användarvillkoren, inklusive men ej begränsat till kostnader för förlikning eller dom. Denna skyldighet gäller endast under förutsättning att Användaren inom skälig tid skriftligen underrättas av Aller om sådana anspråk efter att talan har väckts mot Aller.

8. Förändringar villkor

8.1. Detta Användaravtal utgör hela överenskommelsen mellan Parterna beträffande Användarens utnyttjande av Tjänsten. Med undantag för Allers rätt att ensidigt ändra, göra tillägg till och i övrigt justera villkoren i detta Användaravtal enligt vad som följer i punkt 8.2 nedan, ska eventuella tillägg eller ändringar av detta Användaravtal avfattas skriftligen och undertecknas av båda Parter.

8.2. Aller äger rätt att löpande förändra villkoren i detta Användaravtal. Vid större förändringar kommer Användaren att informeras därom via e-post eller i Appen. Om Användaren inte samtycker till ändringarna har Användaren möjlighet att säga upp Användaravtalet senast 14 dagar före den tidpunkt då ändringarna träder i kraft. Om Användaren inte har sagt upp Användaravtalet i enlighet med ovanstående, anses Användaren ha accepterat ändringarna. Vid mindre ändringar i villkoren för detta Användaravtal kommer information endast att lämnas på www.allersparks.se

9. Personuppgifter

9.1. Vid användning av Tjänsten ska Användaren lämna de uppgifter som Aller begär, bland annat namn, adressuppgifter och personnummer, vilka tillsammans med uppgifter om Användarens användning av Tjänsten gemensamt utgör ”Personuppgifterna”. Aller samlar in och behandlar Personuppgifterna i syfte att kunna tillhandahålla och administrera Tjänsten samt i övrigt uppfylla sina skyldigheter under Användaravtalet. Personuppgifterna används också för tekniska och statistiska ändamål i syfte att förbättra Tjänsten och användarupplevelsen. Vidare behandlar Aller Användarens personuppgifter enligt www.aller.se/integritetspolicy/.

10. Tillämplig lag och tvister

10.1. Svensk lag ska gälla för detta Användaravtal. Tvister ska lösas i godo. Om parterna inte kan enas, ska tvisten hänskjutas till Svensk allmän domstol.

11. Kontaktinformation

11.1. Hitta svaren på de vanligaste frågorna här https://allersparks.com/faq eller kontakta oss via hello@allersparks.se